niedziela, 28 stycznia 2018 18:11

Rekolekcje dla Nieustannej Nowenny Uczniw Jezusa: Jeste?my nape?nieni Duchem ?wi?tym -11-13maja2018r.

Dzie?o Nieustannej Nowenny Uczniw Jezusa jest zapleczem modlitewnym dla wszystkich dzie? podejmowanych przez diecezj? e?ck?. W??czenie si? w to duchowe dzie?o jest te? okazj? do wzrostu w przyja?ni z Chrystusem w duchu maryjnym. Nieustanna nowenna modlitwy jest pomoc? w codziennym powrocie do Wieczernika w celu umocnienia si? darami Ducha ?wi?tego, ktre s? w nas od momentu chrztu ?wi?tego. Trzeba te dary ci?gle rozwija? i o?ywia? w swej duszy. Wobec tego pragniemy zaczerpn?? duchowej si?y w ci?gu trzech dni skupienia przez wstawiennictwo Niepokalanej ze wzgrza wigierskiego.

*Rekolekcje prowadzi ks. dr Jacek Stefa?ski, urodzony w Izraelu, kap?an diecezji e?ckiej, biblista, by?y wieloletni ojciec duchowny klerykw oraz wyk?adowca Pisma ?wi?tego i j?zyka hebrajskiego. Obecnie pos?uguje jako kierownik duchowy i zajmuje si? formacj? rekolekcyjn? oraz biblijn? w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach.

**W ci?gu roku jest zawsze mo?liwo?? indywidualnego kierownictwa duchowego.

Termin: 11-13 maja 2018 r.

Zg?oszenia poczt? elektroniczn? recepcja@wigry.pro , tel. recepcja 87 566 24 99

Koszt Rekolekcji 250z?/os (Noclegi w pokojach 2 osobowych za pokj 1 osobowy dop?ata 100z?.).


Fundacja WIGRY PRO - Rekolekcje.